Kontakt

Wpisz aktora lub tytuł filmu.

KinoSztukWalki.plKinoSztukWalki.pl

REGULAMIN

REGULAMIN PORTALU KINOSZTUKWALKI.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nazwy Serwisów (strona internetowa, oficjalny fanpage na Facebooku, oficjalny kanał na YouTube, oficjalny profil na Instagramie, ich koncepcje, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
  2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwisy.
  3. Serwisy są prowadzone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umożliwiają: czytanie, komentowanie, publikację i przesyłanie wiadomości słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych (zwane dalej „wiadomościami”), zdjęć i filmów w Internecie na stronach: KINOSZTUKWALKI.PL, w tym także Facebook, Instagram i You Tube.
  4. Uczestnictwo w Serwisach jest dobrowolne i bezpłatne.
  5. Przed rozpoczęciem korzystania z powyższych Serwisów należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. DEFINICJE 

1. REGULAMIN – niniejszy dokument.

2. ADMINISTRATOR – Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisami.

3. MATERIAŁY – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisach.

4. NETYKIETA – zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.

5. SERWIS „KINO SZTUK WALKI” (w tym: strona internetowa KINOSZTUKWALKI.PL oraz portal społecznościowy FB „KINO SZTUK WALKI”) jest platformą kontaktową z czytelnikami.

6. UŻYTKOWNIK – osoba, która czyta, komentuje, udostępnia treści na innych stronach, a także nieodpłatnie (bez prawa żądania wynagrodzenia) przesyła i udostępnia informacje na adres wydawcy „KINO SZTUK WALKI”: kontakt@kinosztukwalki.pl oraz, w przyszłości, inne adresy mailowe redakcji KinoSztukWalki.pl; poprzez Facebook’a, SMS, MMS lub słownie.


III. ZASADY DLA UŻYTKOWNIKA

1. Uczestnicy Serwisów są jego Użytkownikami.

2. KAŻDY UŻYTKOWNIK, KTÓRY:

Narusza dobra osobiste innych osób; publikuje chronione dane osobowe; obraża inne osoby, dyskryminując przy tym innych pod względem: płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości i pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, religii, wyznań, światopoglądów itp.; udostępnia posty na swoim prywatnym koncie użytkownika lub na innych stronach wraz z obraźliwymi treściami; zastrasza innych; oskarża publicznie; wydaje wyroki; pomawia; wskazuje potencjalnych sprawców, wraz z ujawnieniem ich danych osobowych; publikuje nieprawdę; używa wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność; umieszcza materiały erotyczne w jakiejkolwiek formie; bezprawnie promuje w jakichkolwiek sposób swoją firmę i wszystkie wyroby czy usługi z nią powiązane, a także inne strony internetowe; łamie ogólnie przyjęte zasad netykiety; rozsyła spam.

MOŻE ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZABLOKOWANY NA PORTALU „KINO SZTUK WALKI”.

3. Dopuszczalna jest jedynie kulturalna, konstruktywna krytyka, oparta na pełnej wiedzy, w tym m.in. dziennikarskiej, a nie na subiektywnych ocenach.

4. Administrator Serwisów może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

5. Administrator Serwisów obserwuje, reaguje oraz dokumentuje m.in. w postaci graficznej, wszystkie złamane powyższe zasady, a w niektórych przypadkach może podjąć kroki prawne wobec Użytkownika.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczane w Serwisach, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości do naszych Serwisów.

7. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.


IV. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator Serwisów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.

2. Administrator ma wyłączne prawo decydowania jakie treści ukazują się w Serwisach.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisów. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisów.

5. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisów i to z jakichkolwiek przyczyn.

6. Zabronione jest bez zgody Administratora: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Serwisów.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

8. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

9. Administrator nie ma obowiązku informować Użytkownika o zablokowaniu lub usunięciu jego komentarza.

10. Administrator nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.

12. Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Redakcja ma obowiązek udostępnić policji i organom ścigania wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, w tym w szczególności jego dane osobowe.


V. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK PROSZONY JEST O NIE KORZYSTANIE Z NASZYCH SERWISÓW.


VI. LEGITYMACJE PRASOWE

1. „KINO SZTUK WALKI” zobowiązuje się do wystawienia legitymacji prasowej wszystkim stałym pracownikom Redakcji.

2. Legitymacja prasowa jest dokumentem, który wystawia redaktor naczelny Serwisów. Jest ona ważna wyłącznie z podpisem redaktora naczelnego.

3. Legitymacja prasowa portalu RapPoznan.pl ma określony wzór, którego powielanie, podrabianie czy wykorzystywanie do celów nie związanych z pracą redakcji jest surowo zabronione.

4. Legitymacja prasowa portalu KinoSztukWalki.pl wydawana jest na czas nieokreślony lecz podlega zwrotowi w momencie zaprzestania współpracy między Redakcją a dziennikarzem.